מאמר

הגבלה רגילה / בנק ישראל

החוק מגביל חשבון למשך שנה, אם נמשכו עליו, במהלך תקופה של שנים עשר חודשים, עשרה שיקים (או יותר) ללא כיסוי, והבנק החזירם מסיבה זו.

 

על מנת להגן על לקוחות, שאי כיבוד מספר משמעותי של שיקים היה בחשבונם אירוע חד-פעמי ויוצא דופן, נקבע בחוק כי החשבון לא יוגבל אם חלפו פחות מ-15 ימים בין השיק הראשון שחזר לבין השיק העשירי. הגבלת הפעילות מתבטאת בסיווגו של החשבון כ"חשבון מוגבל", ושל בעליו - כ"לקוח מוגבל".

 

ההשלכות של הגבלת חשבון והגבלת לקוחההשלכה העיקרית של הגבלת החשבון היא איסור למשוך עליו שיקים. כלומר: הבנק לא יכבד שיקים, שנמשכו על חשבון זה, בתקופת ההגבלה. עם זאת, אם לבעל חשבון מוגבל יש חשבון נוסף, שלא הוגבל, הוא רשאי להמשיך ולמשוך עליו שיקים.

 

ללקוח מוגבל אסור לפתוח חשבון חדש שנמשכים עליו שיקים, בכל בנק שהוא. האיסור החל על לקוח מוגבל לפתיחת חשבון חל, כאמור, אך ורק לגבי חשבון במטבע ישראלי שמושכים עליו שיקים. סירוב של בנק לפתוח חשבון ללא שיקים אך ורק משום שהלקוח מוגבל אינו בגדר סירוב סביר לפתיחת חשבון. לעיון בחוזר המפקח בנושא סירוב בלתי סביר לפתיחת חשבון לחצו כאן. שימו לב: לקוח מוגבל רשאי לפתוח חשבון רגיל, שלא נמשכים עליו שיקים, וזאת בתנאי שאין מניעה אחרת לפתיחת החשבון. הוא גם רשאי להמשיך לעבוד בחשבון המוגבל במזומן ולקבל אליו הפקדות ולעשות כל פעולה שאינה משיכת שיקים על החשבון.

 

לקוח מוגבל אינו יכול להתמנות למיופה כוח או למורשה חתימה בחשבון חדש שנמשכים עליו שיקים. מהי תקופת הגבלה רגילה?תקופת ההגבלה היא שנה אחת. התקופה מתחילה ביום שצוין בהודעת הבנק ללקוח בדבר הגבלת חשבונו, והיא חלה לפחות חמישה עשר ימים לאחר היום שבו נשלחה ההודעה ללקוח. האם ניתן לפתוח חשבון ללקוח מוגבל בתקופה שלפני תחילת ההגבלה?

 

ממועד משלוח הודעת ההגבלה ובמשך חמישה עשר ימים לאחר מכן מצוי החשבון במצב של המתנה שלפני כניסת ההגבלה לתוקף. במהלך תקופה זו אין לפתוח חשבון שיקים ללקוח. על מי חלה ההגבלה? ההגבלה מוטלת על החשבון ועל בעלי החשבון הרשומים בבנק ביום שבו התמלאו התנאים להטלת ההגבלה, ואין זה משנה מי מבין השותפים משך את השיקים. שימו לב: ההגבלה לא תחול על מיופה כוח בחשבון, אף אם הוא זה שחתם על השיקים אשר חזרו בגלל חוסר כיסוי. להלן מקרים נוספים:

  • חשבון של חברה בע"מ - חברה היא גוף משפטי שהוקם על-פי חוק. חשבונה של חברה יוגבל לפי מספר הזיהוי שלה (מספר הח"פ). מורשי החתימה של החברה לא יוגבלו על פי מספרי הזהות שלהם; משמע שהם יוכלו להמשיך ולמשוך שיקים על חשבונותיהם הפרטיים.

  • חשבון של עוסק מורשה - חשבון עסקי של עוסק מורשה, לעניין הגבלתו, דינו כדין חשבון של לקוח פרטי (ההגבלה תדווח לפי ת"ז של בעל החשבון).

  • חשבון של ועד עובדים ושל נציגות בית משותף – משמעות מצב שבו הוגבל חשבון של ועד עובדים או של נציגות בית משותף, הינה שהוועד/הנציגות יסומנו ויוגבלו, אולם מורשי החתימה הפועלים בשמם לא יוגבלו.

.

.

 

צור קשר

הכתובת שלנו 

רח' כינרת 5 (מצדה 9), מגדל ב.ס.ר 3, בני-ברק

 

מייל: HQ@rnc.co.il

טל. 03-678-88-88

 

הקש כאן כדי למצוא אותנו על המפה

1 (2).jpg

!תודה! הודעתך הועברה לטיפול